FULL SCHEDULE

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยมิได้มุ่งหวังเพียงผลกำไรเท่านั้น แต่ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้อง กับหลักเกณฑ์และนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านรูปแบบรายการต่างๆ ของบริษัทโดยมุ่งเน้นนำเสนอเนื้อหาที่มีประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งยังมีนโยบายที่ชัดเจนในการสร้างคุณค่าให้แก่พนักงานรวมถึงยังให้ความสำคัญในการอบรม และพัฒนาบุคลากรทั้งการจัดอมภายในองค์และการอบรมภายนอก โดยสนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงในสายงาน เคารพสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน รวมถึงการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมกับคู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย ซึ่งที่ผ่านมามีการดำเนินการดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมีนโยบายหลักในการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส โดยในการผลิตรายการ หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ นั้น บริษัทจะมีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม เน้นให้ความสำคัญในเรื่องของการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการทำสัญญาทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส และรูปแบบของรายการหรือกิจกรรมที่นำเสนอจะต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิกับบุคคลอื่น ตลอดจนมีการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานภายในบริษัทด้วยซอฟแวร์ที่มีลิขสิทธิถูกต้อง

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทมีนโยบายหลักในการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส โดยในการผลิตรายการ หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ นั้นบริษัทจะมีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม เน้นให้ความสำคัญในเรื่องของการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการทำสัญญาทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส และรูปแบบของรายการหรือกิจกรรมที่นำเสนอจะต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิกับบุคคลอื่น ตลอดจนมีการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานภายในบริษัทด้วยซอฟแวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทมีหน่วยงานควบคุมภายในอย่างชัดเจน และมุ่งเน้นเกี่ยวกับการตรวจสอบ โดยมีแผนการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันและลดโอกาสในการทุจริต โดยที่ผ่านมาบริษัทได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นมากมาย อาทิเช่น ในปี 2556 บริษัทได้รับรางวัล “รัษฎากรพิพัฒน์” ประจำปี 2555 ประเภทองค์กรซึ่งเป็นรางวัลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบให้แก่บุคคลหรือองค์กรที่มีการเสียภาษีในระดับที่ดีและมีคุณภาพ จัดโดยกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง อีกทั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท คือ นายปัญญา นิรันดร์กุล ได้รับรางวัล “รัษฎากรพิพัฒน์” ประจำปี 2555 ประเภทบุคคล ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของการเสียภาษี ที่มีผลอย่างยิ่งต่อความเจริญมั่นคงของเศรษฐกิจและสังคมในประเทศ และในปี 2558 บริษัทได้รับรางวัล “ช่อสะอาด” ประเภทเกียรติบัตร ในฐานะผู้มีส่วนร่วมในการส่งผลงานสร้างสรรค์สื่อดีเด่นด้านสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามทุจริต เมื่อปี 2558 ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

การเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญอย่างมากในการดูแลและการสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่พนักงาน ทั้งในด้านร่างกาย ด้านความรู้ และด้านจิตใจ อาทิเช่น

 • มีห้องออกกำลังกาย และห้องนวด เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายหลังจากเลิกงาน และสร้างเสริมสุขภาพที่ดี
 • มีสนามกีฬา Football เพื่อสร้างเสริมความสามัคคีไปพร้อมๆกับสุขภาพที่ดี
 • มีห้องพยาบาล เพื่อรองรับการเจ็บป่วยเบื้องต้นของพนักงาน
 • บริษัทร่วมมือกับสถาบัน TCDC (Thailand Creative & Design Center) จัดอบรมความรู้ด้าน Creative เพื่อให้พนักงานมีความรู้ติดตัว และสามารถนำไปต่อยอดในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีได้ในอนาคต
 • เพิ่มวงเงินค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงาน ในกรณีผู้ป่วยนอกเป็นเงิน 20,000 บาทต่อปี ที่นอกเหนือจากประกันภัยกลุ่ม
 • ส่งเสริมการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ และเพื่อเพิ่มศักยภาพภาพในการทำงาน
 • จัดสอนภาษาอังกฤษให้กับพนักงาน เพื่อรองรับ AEC

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

 1. นำเสนอซีรี่ย์ “พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก” เพื่อเป็นการเผยแพร่เรื่องราวที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป อีกทั้ง บริษัทยังได้มอบชุด DVD Box Set พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก แก่กระทรวงยุติธรรมซึ่งส่งมอบ ต่อไปยัง กรมราชทัณฑ์ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ชมที่ได้รับชมได้นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ซึ่งเป็นการส่งเสริมทัศนคติ คิดดี ทำดี และ ปลูกจิตสำนึกที่ดี ให้แก่คนในสังคม
 2. สนับสนุนกิจกรรม “วันผู้บริจาคโลหิตโลก ปี2559” เพื่อเป็นการขอบคุณผู้ที่มาบริจาคโลหิต และรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการบริจาคโลหิต ภายใต้สโลแกน “Sharelife give blood - ให้โลหิต ให้ชีวิต” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การรับบริจาคโลหิต เซลล์ต้น กำเนิดเม็ดโลหิต อวัยวะและดวงตา นิทรรศการคำขอบคุณจากใจผู้ป่วยถึงผู้บริจาคโลหิต กิจกรรมถ่ายภาพประทับใจติด Hashtag #sharelifegiveblood โพสต์ผ่าน IG และรับภาพถ่ายเป็นที่ระลึก และชมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินจากทางบริษัท
 3. เป็นสื่อกลางในการนำนักแสดงของบริษัทร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกมะลิสัญลักษณ์วันแม่ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ณ บริเวณทำเนียบรัฐบาล
 4. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการกุศล “ยิ่งให้ ยิ่งได้” ณ ห้องประชุมชลธารวิโรฒ อาคารเรียนและปฏิบัติการ โรงพยาบาลชลประทาน เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันบริจาคเงินสมทบการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย โดยการนำศิลปินของบริษัทร่วมประชาสัมพันธ์และเป็นสื่อกลาง เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559
 5. ให้ความช่วยเหลือด้านจิตอาสาในการแจกอาหารให้กับประชาชนที่เดินทางเข้ามาถวายสักการะเบื้องหน้าพระโกศพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ เต๊นท์สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย บริเวณท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 โดยมี จ่อย รวมมิตร คงชาตรี, นัท มาลิสา ชุบขุนทด และ น้ำ กนกวรรณ วันทะวงษ์ ตัวแทนศิลปินจากบริษัทเป็นจิตอาสาในครั้งนี้
 6. เป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือชาวนา โดยอุดหนุนซื้อข้าวอินทรีย์หลากหลายชนิดโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง จากชุมชนคลองโยง-ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม และไร่ บุญเมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เพื่ออุดหนุนให้ชาวนาขายข้าวในราคาที่ดีขึ้น ทั้งยังเป็นการร่วมส่งกำลังใจให้ชาวนาที่ยืนหยัดทำการเกษตรกรแบบยั่งยืนตามรอยพระราชดำริ ซึ่งข้าวอินทรีย์ที่อุดหนุนนั้นมาจากการปลูกข้าวโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมี นำมาบรรจุในกระเป๋าผ้าสวยงาม เพื่อนำความสุขมาส่งมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2560 ให้กับ ลูกค้า ผู้มีอุปการะคุณ และสื่อมวลชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยผู้บริโภคจะได้รับประทานข้าวที่มีประโยชน์และปลอดภัย
 7. เป็นสื่อกลางในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยจัดทำโครงการ “น้ำท่วมใต้ ไทยช่วยไทย” เพื่อขอรับบริจาคเงินจากพี่น้องประชาชน และได้มอบเงินบริจาคจำนวน 1 ล้านบาทแรกให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากเป็นจังหวัดที่ประสบอุทกภัยหนักที่สุด เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น
 8. ผลิตรายการ “ชิงช้าสวรรค์” และ “ ไมค์ทองคำ” มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่มีความสามารถทางด้านดนตรีลูกทุ่ง โดยมุ่งเน้นสนับสนุน และส่งเสริมศักยภาพทางด้านดนตรีลูกทุ่งของประชาชน ทั่วประเทศ หลังจากที่ได้มาออกรายการ บุคคลดังกล่าวเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้น จนสามารถนำไปต่อยอดในการสร้างรายได้จากการรับงานการแสดงต่างๆ ในจังหวัดบ้านเกิดหรือใกล้เคียงได้
 9. ผลิตรายการ “คุณพระช่วย” และ รายการ “จำอวดหน้าจอ” ซึ่งมีรูปแบบรายการที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นให้ผู้ชมได้รับทราบและตระหนักถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมในแขนงต่างๆ ที่ถือเป็นส่วนสำคัญของการเป็นคนไทย
 10. ผลิตรายการ “อโรคา ปาร์ตี้” ซึ่งมีรูปแบบรายการที่ให้ความสำคัญในเรื่องการดูแล ใส่ใจสุขภาพ เนื้อหารายการจะให้ความรู้เกี่ยวกับโรคภัยต่างๆ ทั้งใกล้และไกลตัว โดยผู้ชมที่ได้รับชมรายการ จะได้ความรู้ในการป้องกันการเกิดโรคการดูแลตนเอง ซึ่งทำให้ผู้ชมเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดีได้

การดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานเป็นอย่างยิ่ง เริ่มตั้งแต่การออกแบบอาคารให้ได้รับแสงจากธรรมชาติมากที่สุด และติดตั้งระบบควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศให้ทำงานเฉพาะพื้นที่ที่ต้องการ อีกทั้งยังมีการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากธรรมชาติไว้ถึง 2 ระบบ คือ

 1. การติดตั้งโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ จำนวน 1,440 วัตต์ และนำไฟฟ้าที่ผลิตได้ มาใช้เป็นไฟแสงสว่างในพื้นที่อาคารจอดรถ
 2. การติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า โดยให้กังหันรับลมร้อนจากปล่องระบายความร้อนของระบบปรับอากาศ เพื่อใช้ผลิตไฟฟ้า โดยบริษัทได้การศึกษาและพัฒนาการผลิตไฟฟ้าด้วยวิธีดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยให้ประหยัดพลังงานได้มากที่สุด

บริษัทยังอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการรณรงค์ การนำกระดาษที่ใช้แล้ว มาใช้ซ้ำหรือที่เรียกว่า กระดาษ Reuse และการนำแผ่น CD ที่ใช้แล้ว กลับมาใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบฉาก ในการผลิตรายการโทรทัศน์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และรณรงค์ ให้พนักงานปิดไฟ ปิดแอร์ในเวลาพักกลางวัน และหลังเลิกงานเพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน อีกด้วย

นอกจากนี้บริษัทยังเล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ โดยในปี 2559 หลายพื้นที่ในประเทศไทยต้องเจอกับปัญหาภัยแล้ง ทางช่องเวิร์คพอยท์จึงจัดให้มีกิจกรรมการรณรงค์เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยจัดโครงการรณรงค์ให้คนไทย เล่นน้ำกันอย่างประหยัดในเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้ชื่อ “สงกรานต์ขันเดียว” นอกจากจะเผยแพร่เชิญชวนกันอย่างเต็มที่ทางช่องเวิร์คพอยท์แล้ว ยังให้ศิลปินดาราในสังกัดร่วมกันเชิญชวนให้ทุกคนประหยัดน้ำอีกด้วย