FULL SCHEDULE

เกี่ยวกับเวิร์คพอยท์

สารจากประธานกรรมการ

นับตั้งแต่ต้นปี 2563 ที่ผ่านมา สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบอย่างหนักเป็นวงกว้างทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ การดำเนินธุรกิจของบริษัทในแทบทุกอุตสาหกรรมต้องเผชิญต่อความท้าทายครั้งใหญ่เนื่องด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อตอบรับต่อมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่ต้องหยุดชะงักหรือชะลอตัวลง โดยจนถึง ณ ปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความไม่แน่นอนสูง

อย่างไรก็ดี เพื่อรับมือกับผลกระทบอันร้ายแรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 นั้น ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทได้กำหนดและปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจอย่างต่อเนื่องสอดรับกับปัจจัยต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างผลการดำเนินงานควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสมบนพื้นฐานของความยั่งยืนและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อทั้งองค์กรและสังคมควบคู่กันไป

จากนโยบายตามแผนธุรกิจนี้เอง ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทได้สร้างสรรค์และพัฒนารายการ “ปัญญาปันสุข” ซึ่งมีเนื้อหารายการมุ่งเน้นการช่วยเหลือและส่งต่อกำลังใจให้กับบุคคลในทุกอาชีพ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID -19 ในครั้งนี้ โดยรายการดังกล่าวนั้น ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัทเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากรายการจะได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากกลุ่มผู้ชมแล้วนั้น บริษัทยังได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการส่งต่อกำลังใจแก่บุคคลในอาชีพต่าง ๆ ที่ต่างก็กำลังประสบปัญหาจากสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน และจากความตั้งใจ ความพิถีพิถัน ในการสร้างสรรค์รูปแบบรายการนี้เอง ส่งผลให้รายการ “ปัญญาปันสุข” ได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น รางวัล Asian Academy Creative Awards ประจำปี 2563 ในประเภท Best Lifestyle, Entertainment Presenter/Host ซึ่งรางวัลดังกล่าวมีขึ้นเพื่อเชิดชูความเป็นเลิศทางด้านความคิดสร้างสรรค์สำหรับผู้ผลิตรายการจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย รางวัลมายามหาชน ประจำปี 2563 (Maya Awards 2020) รางวัลประเภทส่งเสริมและให้กำลังใจดีเด่น และรางวัลหน่วยงานทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม ประจำปี 2563 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย

นอกเหนือจากการสร้างสรรค์และพัฒนารายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว ทางสำนักข่าวเวิร์คพอยท์ยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจจากสถานการณ์ COVID-19 ด้วยการเปิดช่องทางให้ผู้ประกอบการต่าง ๆ ได้มีโอกาสในการขายและประชาสัมพันธ์สินค้าในช่วงหลัง “ข่าวเที่ยงเวิร์คพอยท์” ผ่านรายการ “เวิร์คพอยท์ช่วยชาวบ้าน” โดยออกอากาศคู่ขนานพร้อมกัน ทั้งทางช่องโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ของบริษัท นอกจากนี้ สำนักข่าวเวิร์คพอยท์ ยังได้ร่วมเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ ภายใต้ชื่อโครงการ “ข่าวเวิร์คพอยท์ 23 ช่วยโรงพยาบาลสู้ COVID-19” โดยเปิดโอกาสให้โรงพยาบาลที่ประสบปัญหาหรือขาดแคลนเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ได้มีช่องทางเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Workpoint Entertainment Facebook Fanpage เพื่อขอความช่วยเหลือ หรือขอรับบริจาคเวชภัณฑ์และสิ่งของที่จำเป็นต่าง ๆ อีกด้วย

ทั้งนี้ ในนามของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ผมใคร่ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนลูกค้าทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนบริษัทเสมอมา และที่สำคัญผมขอขอบคุณพนักงานของบริษัททุกท่านสำหรับความเสียสละ ความทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับมือกับอุปสรรคต่าง ๆ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID -19 ที่เกิดขึ้น และท้ายที่สุดนี้ ผมขอเป็นกำลังใจให้แก่ทุก ๆ ท่าน ในการต่อสู้เพื่อผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน และขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่าบริษัทจะยังคงมุ่งมั่นทุ่มเทในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดไป