FULL SCHEDULE

เกี่ยวกับเวิร์คพอยท์

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมบันเทิง
แห่งเอเชียอาคเนย์ ที่ขับเคลื่อนองค์การด้วยนวัตกรรมแห่งความ
สร้างสรรค์ควบคู่คุณธรรม

พันธกิจ

  1. ผลิตผลงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
  2. ขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่าง
  3. พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
  4. ให้บริการด้านบันเทิงและส่งเสริมการเรียนรู้แก่สังคม
  5. พัฒนาบุคลากรด้วยวัฒนธรรมองค์การที่เต็มเปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นและพลังความคิดสร้างสรรค์ที่ยึดมั่นในคุณธรรม