FULL SCHEDULE

CORPORATE RESPONSIBILITY

“สวธ.”ลงนามร่วม 8 หน่วยงาน อนุรักษ์มารยาท เเละวัฒนธรรมไทย

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จับมือ 8 หน่วยงานภาคีเครือข่าย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานด้านมารยาทไทย เเละด้านการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมเเละมารยาทอันดีงามของไทย

วันที่ 2 เม.ย. 2562 ณ สำนักพิจารณาภาพยนตร์เเละวีดิทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ตัวแทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมกับ 8 หน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งหมด 2 ฉบับ

โดยฉบับเเรกเป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานด้านมารยาทไทย แนวปฎิบัติในสังคมไทย เเละภาษาไทย กับ 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม, มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต๊กเซี่ยงตึ๊ง (โดยกองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์), มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เพื่อเผยเเพร่ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับมารยาทไทย แนวทางปฎิบัติในสังคม และ ภาษาไทย ให้กับเด็ก เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมทั้งประชาชนคนทั่วไป ได้นำไปปฎิบัติเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์อันดีงามของคนไทย ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข อันส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาของชาวต่างประเทศ

ส่วนฉบับที่ 2 จะเป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานด้านการเชิดชูศิลปินแห่งชาติมรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทย และประเพณีไทย กับ 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม, นายคณิต วัฒนประดิษฐ์ ประธานกรรมการมูลนิธิเวิร์คพอยท์เพื่อการกุศล, นายชยานันต์ เทพวนินกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามพิฆเนศ จำกัด เเละ นายพาณิชย์ สดสี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

เพื่อเผยเเพร่เชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติมรดกทานศิลปวัฒนธรรมไทย และประเพณีไทย ให้เป็นที่รู้จักกับเด็ก เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมทั้งประชาชนคนทั่วไป ให้ช่วยกันหวงเเหนรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมไทย เเละสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีไทยที่ดีงามสืบต่อไป