FULL SCHEDULE

CORPORATE RESPONSIBILITY

กระทรวงวัฒนธรรม, มูลนิธิเวิร์คพอยท์, ธ.กสิกรไทย ร่วมมอบ "ตู้กับข้าวคนไทย" ให้เมืองพัทยา จำนวน 8 ตู้

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม มอบ “ตู้กับข้าวคนไทย” แบ่งปัน ยิ้มสู้ไปด้วยกัน จำนวน 8 ตู้ ให้กับเมืองพัทยา โดยมีนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 63 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -19 ซึ่งมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อน มีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ทำให้มีองค์กรทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมแรงร่วมใจกัน ต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องอุปโภค บริโภค รวมทั้งสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว

สำหรับกิจกรรม“ตู้กับข้าวคนไทย" แบ่งปัน ยิ้มสู้ไปด้วยกัน มีแนวคิดส่งเสริมอัตลักษณ์ความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อ แบ่งปันสิ่งที่มีให้แก่กัน โดยการนำตู้ไปตั้งตามจุดต่างๆ และเปิดให้ "ผู้ให้” และ“ ผู้รับ” ได้แบ่งปันส่งต่อความห่วงใยกัน เพียงเป็นผู้หยิบสิ่งของเข้าไปใส่หรือหยิบออกมา แต่จำเป็นเพื่อนำไปดำรงชีพในช่วงวิกฤตนี้ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความรักความสามัคคีระหว่างกันและเป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมการเผื่อแผ่แบ่งปันความรักความสามัคคี

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า “เมืองพัทยามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับมอบ“ ตู้กับข้าวคนไทย” จากกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อส่งมอบให้กับหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่เมืองพัทยาจำนวน 8 ตู้ ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจาก นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม, ผู้แทน นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี, นายยุทธศักดิ์ กฤดิพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บ.กรุงเทพเอ็กซิบิชั่น จำกัด ในเครือเวิร์คพอยท์กรุ๊ป มูลนิธิเวิร์คพอยท์ และธนาคารกสิกรไทยจํากัด (มหาชน) และนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ บริษัท ฟู๊ดแลนด์ จำกัด บริษัท ไชน่าไทยทัวร์ จำกัด ห้างเทอมินอล 21 โรงแรมเชสโซเทล รร.สาธิตอุดมศึกษา หน่วยงานอื่น ๆ ในนามของพี่น้องประชาชนชาวเมืองพัทยา จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการสนับสนุนและมอบสิ่งของเพื่อเติมในการปันสุขในครั้งนี้”