FULL SCHEDULE

CORPORATE RESPONSIBILITY

วันคนพิการสากล 2555

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานคนพิการ 2555 ที่อาคารใหม่สวนอัมพร โดยทางบริษัท ได้ร่วมประชาสัมพันธ์และสมทบทุนให้กับการจัดงานดังกล่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้แสดงความสามารถในด้านต่างๆ รวมถึงจัดจำหน่ายดอกแก้วกัลยาและผลิตภัณฑ์จากฝีมือคนพิการ เพื่อนำไปพัฒนาอาชีพให้กับผู้พิการที่ยังด้อยโอกาสให้ออกไปเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ