FULL SCHEDULE

CORPORATE RESPONSIBILITY

โครงการสมโภชพุทธชยันตี 2,600 ปีและมหกรรมพุทธบูชาพระทันตธาตุฯ

สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่พระพุทธศาสนาได้ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกครบ 2,600 ปี