FULL SCHEDULE

CORPORATE RESPONSIBILITY

โครงการน้ำใจไทย "Power of Thai"

ร่วมกับองค์กรบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ 12 บริษัท ระดมทุนบริจาคเพื่อให้ความช่วยเหลือทางด้านการศึกษา โดยเน้นการซ่อมแซมและฟิ้นฟูโรงเรียนในต่างจังหวัดและที่อยู่รอบกรุงเทพฯจำนวน จำนวน 84 แห่ง ในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากอุทกภัย