FULL SCHEDULE

CORPORATE RESPONSIBILITY

5 สาววงไกอา เชิญชวนร่วมบริจาควันมหิดล

24 กันยายน  “วันมหิดล” เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย”  ซึ่งตลอดพระชนม์ชีพ ทรงอุทิศพระองค์เป็นแบบอย่างในการ “ให้” อย่างแท้จริง ทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์และพระสติปัญญาในการวางรากฐานพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุขไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาศิริราชให้เจริญก้าวหน้ามาถึงปัจจุบัน อีกทั้งทรงช่วยผู้ป่วยโดยไม่เลือกยากดีมีจน ให้ได้รับการรักษาอย่างทั่วถึง  

“พวกเราวงไกอา ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมกัน เป็นผู้ให้ ด้วยการบริจาคเงินพร้อมรับธงวันมหิดลเป็นที่ระลึกได้ที่ ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1, เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 และเคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ตึกอำนวยการชั้น 1  มาทำบุญร่วมกันนะคะ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสของโรงพยาบาลศิริราชค่ะ”  

- บริจาค 20 บาทขึ้น ไปรับธงผืนเป็นที่ระลึก
- บริจาค 300 บาทขึ้นไป รับธงเสาเป็นที่ระลึก
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2419 7646 - 48, 0 2419 7319, 0 2419 7599

www.si.mahidol.ac.th/th/mahidolday58