FULL SCHEDULE

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยมิได้มุ่งหวังเพียงผลกำไรเท่านั้น แต่ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจของบริษัท ได้แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านรูปแบบรายการต่างๆ ของบริษัทโดยมุ่งเน้นนำเสนอเนื้อหาที่มีประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งยังมีนโยบายที่ชัดเจนในการสร้างคุณค่าให้แก่พนักงานรวมถึงยังให้ความสำคัญในการอบรมและพัฒนาบุคลากรทั้งการจัดอบรมภายในองค์กรและการอบรมภายนอก โดยสนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงในสายงาน เคารพสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน รวมถึงการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมกับคู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย ซึ่งที่ผ่านมามีการดำเนินการดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมีนโยบายหลักในการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส โดยในการผลิตรายการ หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ นั้น บริษัทจะมีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม เน้นให้ความสำคัญในเรื่องของการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการทำสัญญาทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส และรูปแบบของรายการหรือกิจกรรมที่นำเสนอจะต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิกับบุคคลอื่น ตลอดจนมีการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานภายในบริษัทด้วยซอฟแวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย และเผยแพร่ไว้ใน www.workpoint.co.th/investor

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทมีหน่วยงานควบคุมภายในอย่างชัดเจน และมุ่งเน้นเกี่ยวกับการตรวจสอบ โดยมีแผนการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันและลดโอกาสในการทุจริต โดยที่ผ่านมาบริษัทได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นมากมาย อาทิเช่น ในปี 2556 บริษัทได้รับรางวัล “รัษฎากรพิพัฒน์” ประจำปี 2555 ประเภทองค์กรซึ่งเป็นรางวัลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบให้แก่บุคคลหรือองค์กรที่มีการเสียภาษีในระดับที่ดีและมีคุณภาพ จัดโดยกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง อีกทั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท คือ นายปัญญา นิรันดร์กุล ได้รับรางวัล “รัษฎากรพิพัฒน์” ประจำปี 2555 ประเภทบุคคล ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของการเสียภาษี ที่มีผลอย่างยิ่งต่อความเจริญมั่นคงของเศรษฐกิจและสังคมในประเทศ และที่ผ่านมา บริษัทได้รับรางวัล “ช่อสะอาด” ประเภทเกียรติบัตรในฐานะผู้มีส่วนร่วมในการส่งผลงานสร้างสรรค์สื่อดีเด่นด้านสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามทุจริต ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่จะส่งผลกระทบต่อสังคมและประเทศ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ บริษัทกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ และจัดให้มีระเบียบปฏิบัติ และขั้นตอนการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เช่น การกำหนดอำนาจอนุมัติในการจัดซื้อ จัดจ้าง การรักษาข้อมูล การใช้ข้อมูลภายใน โดยบริษัทจัดให้มีช่องทางการรายงานหรือร้องเรียน ในเรื่องการฝ่าฝืน การกระทำผิดกฏหมาย การทุจริต ที่อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทต่อคณะกรรมการ ทางโทรศัพท์ เบอร์ 02-833-2000 และทางไปรษณีย์ โดยบริษัทมีกระบวนการตรวจสอบและบทลงโทษที่กำหนด และเผยแพร่ไว้ในคู่มือพนักงานของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ดูแลรับผิดชอบตรวจสอบการควบคุมภายใน และป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น

การเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญอย่างมากในการดูแลและการสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่พนักงาน ทั้งในด้านร่างกาย ด้านความรู้ และด้านจิตใจ อาทิเช่น

 • มีห้องออกกำลังกาย และห้องนวด เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายหลังจากเลิกงาน และสร้างเสริมสุขภาพที่ดี
 • มีสนามกีฬา Football เพื่อสร้างเสริมความสามัคคีไปพร้อมๆ กับสุขภาพที่ดี
 • มีห้องพยาบาล เพื่อรองรับการเจ็บป่วยเบื้องต้นของพนักงาน
 • บริษัทร่วมมือกับสถาบัน TCDC (Thailand Creative & Design Center) จัดอบรมความรู้ด้าน Creative เพื่อให้พนักงานมีความรู้ติดตัว และสามารถนำไปต่อยอดในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีได้ในอนาคต
 • เพิ่มวงเงินค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงาน ในกรณีผู้ป่วยนอก เป็นเงิน 20,000 บาทต่อปี ที่นอกเหนือจากประกันภัยกลุ่ม
 • ส่งเสริมการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน
 • จัดสอนภาษาอังกฤษให้กับพนักงาน เพื่อรองรับ AEC
 • จัดให้มีโครงการสุขภาพดี หุ่นสวย ด้วยการเต้นเอโรบิค จำนวน 2 วันต่อสัปดาห์
 • จัดอบรม การซ้อมอพยพหนีไฟ และความรู้เบื้องต้นในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นประจำทุกปี
 • จัดอบรมเพื่อให้ความรู้ ในเรื่องสุขภาพ
 • มอบทุนการศึกษาให้แก่ บุตร-ธิดา ของพนักงานที่มีผลการเรียนดี

มูลนิธิเวิร์คพอยท์

บริษัทได้เพิ่มบทบาทและความรับผิดชอบต่อประชาชน สังคมและประเทศ เป็นสำคัญ จึงจัดตั้ง “มูลนิธิเวิร์คพอยท์” ( WORKPOINT FOUNDATION ) โดยบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด(มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 โดยมีคุณคณิต วัฒนประดิษฐ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิเวิร์คพอยท์ และคุณวิชนี ศรีสวัสดิ์ เป็นรองประธานกรรมการมูลนิธิ โดยมีเจตนารมณ์ เพื่อดำเนินงานในด้านต่างๆ ให้เกิดประโยชน์โดยรวม ต่อเยาวชน สังคม ศาสนา วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
 2. ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนขาดแคลน และบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ
 3. ให้ความร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นเพื่อสาธารณประโยชน์

ในปี 2560 ที่ผ่านมา มูลนิธิเวิร์คพอยท์ ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ เป็นสื่อกลางในการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน มอบโอกาส และร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคมมาโดยตลอด และยังคงดำเนินงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมต่อไป

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

 1. จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “ความสุขจากพ่อ...สู่ผืนแผ่นดิน” เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดเปรมประชากร โดยมี นาวาอากาศเอกมานพ มัดสุข รองผู้อำนวยการ กองกิจการพลเรือน สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กองทัพอากาศ , นายจำนง สุดาเดช ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต1 ร่วมเปิดงาน ภายในงานยังมี ใบเฟิร์น สุทธิยา รอดภัย และ น้ำ กนกวรรณ วันทะวงษ์ ศิลปินไมค์ทองคำ ค่ายยุ้งข้าวเรคคอร์ด ร่วมให้ความบันเทิงสนุกสนานกับน้องๆนักเรียน การแสดงจากวงดุริยางค์กองทัพอากาศ พร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆ มากมาย เช่น บริการทางการแพทย์ ทันตกรรม ตัดผม นิทรรศการทางวิชาการต่างๆ หน่วยมิตรประชาจากกองทัพอากาศมาให้บริการประชาชน และกิจกรรมสุดท้ายที่เป็นที่สนใจอย่างมากสำหรับน้องๆทุกคน คือการแสดงเครื่องบินเล็ก จากกองทัพอากาศ นอกจากนี้ บริษัทได้สนับสนุนงบประมาณการทาสีอาคารเรียน หลังจากที่โรงเรียนได้เคยถูกน้ำท่วม เมื่อปี 2554 จึงอยากมีส่วนร่วมในการปรับภูมิทัศน์ให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย
 2. มูลนิธิเวิร์คพอยท์ ตระหนักถึงการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมมาโดยตลอด เดินหน้าเป็นหนึ่งในองค์กรที่ช่วยเหลือสังคม โดยทราบถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านบนดอยในพื้นที่ห่างไกล จ.เชียงใหม่ ที่ต้องต่อสู้กับอากาศหนาว มูลนิธิเวิร์คพอยท์จึงจัดโครงการ “หนาวนี้แบ่งกันอุ่น” โดยมีศิลปินไมค์ทองคำ ทีมงานมูลนิธิเวิร์คพอยท์ และทีมจิตอาสา ร่วมกันออกเดินทางถึงเชียงใหม่ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ไปยังศูนย์การศึกษาชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง บ้านใหม่เฮาะคี” หมู่ 7 ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งชาวบ้านและนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง) ที่ต้องเดินทางผ่านถนนที่ลัดเลาะไปตามไหล่เขากว่า 2 ช.ม. โดยนำผ้าห่ม เสื้อกันหนาว และถุงเท้าสำหรับเด็กนักเรียน พร้อมอุปกรณ์กีฬา ไปมอบให้กับชาวบ้านใน 2 พื้นที่ของ จ.เชียงใหม่ คือ บ้านใหม่เฮาะคี ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ และบ้านหลวง ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้รับการต้อนรับจากชาวบ้านที่รอคอยอย่างตื่นเต้นเป็นอย่างดี ต่างสวมใส่เสื้อกันหนาวทันทีที่ได้รับ สร้างความปลื้มใจให้แก่ทีมงานมูลนิธิเวิร์คพอยท์เป็นอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมในครั้งนี้
  นอกจากนี้ ทีมงานมูลนิธิเวิร์คพอยท์ ยังคงเดินทางลัดเลาะไปตามหุบเขาสลับซับซ้อน ซึ่งมีระยะทางประมาณ 50 ก.ม. ผ่านดอยหลวงเชียงดาวไปยัง อบต.เมืองคอง เพื่อนำผ้าห่มไปมอบให้กับชาวบ้าน ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ที่ต้องเผชิญกับอากาศหนาวเย็นทุกปี ทั้งนี้ ศิลปินไมค์ทองคำยังคงร่วมพูดคุย และมอบเสียงเพลงเพื่อให้กำลังใจชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วย
 3. มูลนิธิเวิร์คพอยท์ นำทีมศิลปิน จ่อย ไมค์ทองคำ , ถั่วงอก ซูเปอร์หม่ำ และ เบลล์ ธนกฤต ชูเชิด ผู้ประกาศข่าวช่องเวิร์คพอยท์ พร้อมจิตอาสา เดินทางไปมอบถุงยังชีพ โดยมีเครื่องอุปโภค-บริโภค และน้ำดื่ม ให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ในพื้นที่วัดโพธิ์ประสิทธิ์ ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท จำนวน 945 ชุด นอกจากนี้มูลนิธิเวิร์คพอยท์ยังนำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยอีก 2 จุด คือชุมชนวัดไผ่ล้อม หมู่ที่ 2 ต.โพนางดำออก และชุมชนบางเสวย หมู่ที่ 5 ต.โพนางดำตก อีกรวม 355 ชุดด้วย โดยมูลนิธิเวิร์คพอยท์ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน ประเทศไทย จำกัด ที่นำรถบรรทุกสิบล้อมาช่วยขนส่งสิ่งของ จำนวน 1,300 ชุด และบริษัท ทีทีซี น้ำดื่มสยาม จำกัด นำน้ำดื่ม จำนวน 2,688 ขวด มาแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ ทั้งนี้ ศิลปินและทีมงานมูลนิธิเวิร์คพอยท์ ได้ให้กำลังใจและมอบเสียงเพลง เพื่อเยียวยาสภาพจิตใจแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมดังกล่าวอีกด้วย
 4. มูลนิธิเวิร์คพอยท์ นำทีมศิลปินนักแสดง อาทิ พัน พลุแตก , นัท มาลิสา ไมค์ทองคำ และ ถั่วงอก ซูเปอร์หม่ำ และจิตอาสา ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน 3 อำเภอ ของ จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 โดยนำถุงยังชีพไปมอบให้กับชาวบ้าน ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ , ต.กบเจา อ.บางบาล และ ต.สามกอ อ.เสนา รวมทั้ง 3 อำเภอ ที่ได้รับผลกระทบและมีความยากลำบาก ซึ่งมีผู้ประสบภัยน้ำท่วม มากกว่า 1,000 หลังคาเรือน
 5. บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือ ร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของไทย และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยจัดงานบุญกฐินเวิร์คพอยท์ ประจำปี 2560 เพื่อบูรณะ วัดด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา และสมทบทุนสร้างอุโบสถวัดไทยพุทธภูมิ พุทธคยา ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560 โดยมี พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์ (หลวงพ่อโกวิท) รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เจ้าอาวาสวัดด่านใน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้ คุณปัญญา นิรันดร์กุล และ คุณประภาส ชลศรานนท์ รวมถึงผู้บริหาร ศิลปิน ทีมผู้ประกาศข่าวและพนักงาน ร่วมเดินทางและนำเงินทำบุญของบริษัท และเงินที่ได้จากจิตศรัทธาของประชาชนทั้งหมด ถวายให้กับวัด จำนวน 15,073,423 บาท (สิบห้าล้านเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)
 6. มูลนิธิเวิร์คพอยท์ จัดกิจกรรมวันแห่งการ “ให้” เนื่องในโอกาสครบ 28 ปี ของบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด(มหาชน) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 โดยจัดกิจกรรมและเชิญชวนพนักงานบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย อีกทั้งยังจัดให้มีการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่น้องๆ โรงเรียนวัดเปรมประชากร โดยมีศิลปินของบริษัท และผู้ประกาศข่าวช่องเวิร์คพอยท์ ร่วมกิจกรรมการ “ให้” ในครั้งนี้ อาทิ ตุ๊กกี้ ชิงร้อย และ 3 ศิลปินไมค์ทองคำ จ่อย รวมมิตร, ป๊อปปี้ ปรัชญาลักษณ์ , ใบเฟิร์น สุทธิยา , สุภาพชาย บุตรจันทร์ , ชมพูนุช ตัณฑเศรษฐี และ เบลล์ ธนกฤต ชูเชิด ไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวอีก
  นอกจากนี้ บริษัทยังมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานและน้องๆนักเรียนโรงเรียนวัดเปรมประชากร โดยมี คุณคณิต วัฒนประดิษฐ์ ประธานกรรมการมูลนิธิเวิร์คพอยท์ และ คุณวิชนี ศรีสวัสดิ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิ เป็นผู้มอบทุนการศึกษา
 7. เป็นส่วนหนึ่งในการ “ให้” มุ่งสานต่อความฝัน สร้างจินตนาการและสร้างความสุขด้วยเสียงเพลง ให้แก่น้องๆ จากมูลนิธิบ้านตะวันใหม่และน้องๆ จากคลองเตยมิวสิคโปรแกรม ร่วม 100 ชีวิต เข้าชมคอนเสิร์ต “OPPO PRESENT THE MASK SINGER 2” คอนเสิร์ต ที่รวบรวมเหล่าหน้ากากนักร้องจากรายการ “The Mask Singer หน้ากากนักร้อง” อาทิ หน้ากากอีกาดำ, หน้ากากหอยนางรม,หน้ากากโพนี่,หน้ากากดอกไม้และหน้ากากระฆัง ณ ไบเทค บางนา โดยมีคุณคณิต วัฒนประดิษฐ์ ประธานกรรมการมูลนิธิเวิร์คพอยท์ และคุณวิชนี ศรีสวัสดิ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิ พร้อมกับเปิดโอกาสให้น้องๆได้ใกล้ชิดกับเหล่าหน้ากากนักร้องอีกด้วย ถือเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจแก่น้องๆ และเติบโตเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมในวันข้างหน้าอย่างมีคุณภาพต่อไป อย่างที่บริษัทหวังไว้
 8. เป็นสื่อกลางเพื่อประชาสัมพันธ์งาน “วันมหิดล” ของคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24 กันยายน ของทุกปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” และสนองพระราชปณิธานช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสโรงพยาบาลศิริราช ณ หอประชุมราชแพทยาลัย รพ.ศิริราช โดยมีศิลปิน อาทิ ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ บุตรพรม และ อาร์ม กรกันต์ สุทธิโกเศศ เชิญชวนประชาชน และร่วมรับบริจาค ที่บริเวณโดยรอบโรงพยาบาลศิริราช เพื่อรณรงค์หารายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสของโรงพยาบาลศิริราช
 9. นำศิลปินไมค์ทองคำ จากค่ายยุ้งข้าวเรคคอร์ดร่วมพิธีเปิดงาน "รวมพลลูกกตัญญูแห่งชาติ" ครั้งที่ 10 เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมลูกกตัญญูแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค โดยมี พลเอกสิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี และป๊อปปี้ ปรัชญาลักษณ์ โชติวุฑฒินันท์ ศิลปินไมค์ทองคำ ซึ่งได้รับรางวัลลูกกตัญญูของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี ร่วมแสดงฟรีคอนเสิร์ต และเชิญชวนให้ลูกๆทุกคนช่วยกันซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ สัญลักษณ์งานวันแม่ จากสภาสังคมสงเคราะห์ฯ โดยรายได้ส่วนหนึ่งนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทุกข์ยากเดือดร้อน
 10. นำศิลปิน อาทิ ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ บุตรพรม และ อาร์ม กรกันต์ สุทธิโกเศศ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “วันมหิดล” ซึ่งจัดโดยคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และจัดขึ้นในวันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ศิลปินเวิร์คพอยท์ ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ บุตรพรม และ อาร์ม กรกันต์ สุทธิโกเศศ ไปร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “วันมหิดล” ของคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24 กันยายน ของทุกปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” และสนองพระราชปณิธานช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสโรงพยาบาลศิริราช ณ หอประชุมราชแพทยาลัย รพ.ศิริราช หลังจากนั้น ตุ๊กกี้และอาร์ม กรกันต์ นำทีมออกรับบริจาคบริเวณโดยรอบศิริราช เพื่อรณรงค์หารายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสของโรงพยาบาลศิริราช
 11. พันเอก(พิเศษ) นายแพทย์โชคชัย ขวัญพิชิต ผอ.ศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนใต้ เดินทางมามอบโล่ขอบคุณ “มูลนิธิเวิร์คพอยท์เพื่อการกุศล” ที่บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด(มหาชน) ที่ได้สนับสนุนเงินบริจาคจำนวน 1 แสนบาท รวมทั้งเป็นสื่อกลางช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวให้ประชาชนได้รับทราบและร่วมกันบริจาคเงินช่วยเหลือ ในโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดหาอุปกรณ์การแพทย์สำหรับรถผ่าตัดเคลื่อนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ วัดโบราณสถิตย์ ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส โดยมี คุณอมราพร สังข์ทอง ผู้จัดการฝ่าย PR Corporate ในนามตัวแทนมูลนิธิเวิร์คพอยท์เพื่อการกุศล เป็นผู้รับโล่
 12. ทีมศิลปินยุ้งข้าว เรคคอร์ด นัท มาลิสา ชุบขุนทด และ ใบเฟิร์น สุทธิยา รอดภัย ตัวแทนจากช่องเวิร์คพอยท์ พร้อมกับอาสายุวกาชาด จำนวน 600 คน ร่วมเดินรณรงค์ และประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยบนถนน ให้แก่ประชาชนทั่วไปที่ใช้รถ ใช้ถนน ในโครงการ “ถนนปลอดภัย ถนนหัวใจกาชาด” จัดโดย สำนักยุวกาชาด สภากาชาดไทย เพื่อส่งเสริมให้อาสายุวกาชาด มีทักษะความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยบนถนน รวมถึงรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุบนถนน และความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเริ่มตั้งขบวน ณ สวนลุมพินี ประตู 4 หลังลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ก่อนจะเดินไปบริเวณทางเท้าบนถนนสีลม ฝั่งโรงแรมดุสิตธานี ตั้งแต่แยกศาลาแดง จนถึงแยกสีลม-นราธิวาส เมื่อบ่ายวันที่ 4 เมษายน 2560
 13. บริษัทจัดกิจกรรม “ร่วมบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ณ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด(มหาชน) โดยเป็นสื่อกลางในการประสานงานเพื่อรับบริจาคโลหิตจากพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

บริษัทได้รับทราบถึงการดำรงชีวิตของประชาชนในสังคมปัจจุบัน ซึ่งมีจำนวนของผู้ด้อยโอกาส ขาดแคลน และต้องดำเนินชีวิตอย่างยากกลำบาก บริษัทจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมให้ได้มากที่สุด ดังนั้นบริษัทจึงผลิตรายการที่มีเนื้อหาเพื่อสังคมอย่างสม่ำเสมออีกทั้งยังสนับสนุนให้นักแสดงในสังกัดให้มีส่วนร่วมต่อสังคม โดยหวังว่าจะเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือประชาชน ทั้งในรูปแบบการรับบริจาค การมอบทุนการศึกษา และเป็นสื่อกลางในการประสานงานติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 1. มูลนิธิเวิร์คพอยท์และรายการไมค์หมดหนี้ เล็งเห็นถึงความกตัญญูของน้องบิ๊ก ด.ช.เจษฎา เย็นอนงค์ ซึ่งป่วยเป็นมะเร็งโพรงสมอง โดยจากการมาออกรายการ “ไมค์หมดหนี้” ซึ่งออกอากาศทางช่องเวิร์คพอยท์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 เนื่องจากต้องการร้องเพลงนำเงินไปใช้หนี้ให้แม่ ซึ่งเป็นหนี้ที่มาจากการกู้เงินกองทุนหมู่บ้านนำมาใช้รักษาอาการป่วยของน้องบิ๊ก แม้ว่าวันนั้นน้องบิ๊กจะทำไม่สำเร็จแต่ทางมูลนิธิเวิร์คพอยท์และรายการไมค์หมดหนี้ รวมทั้งกองทัพภาคที่ 1 ได้เข้าช่วยเหลือน้องบิ๊กและครอบครัวอย่างเต็มกำลัง โดยเปิดบัญชีรับบริจาคเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือและนำไปใช้จ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลน้องต่อไป จำนวน 7,566,038.65 บาท อีกทั้ง ทางครอบครัวของน้องบิ๊กมีความประสงค์จะมอบเงินจำนวนหนึ่งให้มูลนิธิเวิร์คพอยท์ เพื่อให้นำไปช่วยเหลือคนอื่นๆที่เดือดร้อนต่อไป อีกด้วย
 2. 2 ยอดกตัญญู น้องภูมิ (ธนเทพ เปี่ยมท่า) แชมป์ไมค์ทองคำเด็กคนแรก และ ป๊อปปี้ ปรัชญาลักษณ์ โชติวุฑฒินันท์ แชมป์ไมค์ทองคำ 4 เป็นตัวแทนศิลปินเวิร์คพอยท์ฯ ร่วมเป็นพรีเซนเตอร์ ถ่ายโปสเตอร์โปรโมทดอกมะลิวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นสื่อในการเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันอุดหนุนผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ โดยจะนำรายได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทุกข์ยาก เดือดร้อน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ยากจนและขาดแคลนทั่วประเทศต่อไป ซึ่งการถ่ายทำโปสเตอร์นี้ก็เป็นครั้งแรกของทั้งคู่

การดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานเป็นอย่างยิ่ง เริ่มตั้งแต่การออกแบบอาคารให้ได้รับแสงจากธรรมชาติมากที่สุด และติดตั้งระบบควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศให้ทำงานเฉพาะพื้นที่ที่ต้องการ อีกทั้งยังมีการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากธรรมชาติไว้ถึง 2 ระบบ คือ

 1. การติดตั้งโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ จำนวน 1,440 วัตต์ และนำไฟฟ้าที่ผลิตได้ มาใช้เป็นไฟแสงสว่างในพื้นที่อาคารจอดรถ
 2. การติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า โดยให้กังหันรับลมร้อนจากปล่องระบายความร้อนของระบบปรับอากาศ เพื่อใช้ผลิตไฟฟ้า โดยบริษัทได้การศึกษาและพัฒนาการผลิตไฟฟ้าด้วยวิธีดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยให้ประหยัดพลังงานได้มากที่สุด

บริษัทให้ความสำคัญและตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานในองค์กรได้รับทราบถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การนำกระดาษที่ใช้แล้ว มาใช้ซ้ำหรือที่เรียกว่า กระดาษ Reuse และการนำแผ่น CD ที่ใช้แล้ว กลับมาใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบฉาก ในการผลิตรายการโทรทัศน์ การควบคุมการพิมพ์โดยใช้การใส่รหัสในการพิมพ์ทุกครั้ง การจัดพื้นที่การสูบบุหรี่โดยเฉพาะ จัดให้มีป้ายรณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างจำกัด ทั้งในห้องทำงาน ห้องน้ำ และลิฟต์ อีกทั้งยังจัดให้มีการตรวจสอบความเรียบร้อยของทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเอง ไม่ให้เกิดการชำรุด สูญหาย เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการรักษาและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ยังลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และรณรงค์ให้พนักงานปิดไฟ ปิดแอร์ในเวลาพักกลางวัน และหลังเลิกงาน เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน อีกด้วย

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ส่งเสริมให้มีการจัดการและให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานของบริษัท โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของบริษัทและบุคคลภายนอกอยู่เป็นประจำ และได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้

 1. ส่งเสริมการฝึกอบรม และสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน
 2. คำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ
 3. สนับสนุนเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ
 4. ลดผลกระทบจากการดำเนินงานที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
 5. ป้องกันและแก้ไขสาเหตุของการเกิดมลภาวะที่เป็นปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม โดยเป็นไปตามกฎหมายกำหนด