FULL SCHEDULE

NEWS & MEDIA

เวิร์คพอยท์รับโล่สนับสนุนโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่ 10

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา นอกจากจะมอบรางวัลให้ผู้ชนะแล้ว ยังได้มอบโล่ขอบคุณหน่วยงาน องค์กร ที่มีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์และสนับสนุนโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย อีกด้วย ซึ่ง บริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่ร่วมสนับสนุนประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าว โดยภายในงาน หยก รินรดา รวีเลิศ ผู้ประกาศข่าว เป็นตัวแทนเวิร์คพอยท์เข้ารับโล่ที่ระลึก จากพลเอกเทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม ประธานในงาน

โครงการ “จิตสำนึกรักเมืองไทย” เป็นโครงการที่จัดขึ้นต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 10 เป็นโครงการสร้างจิตอาสาและการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อชุมชน จัดโดยสำนักงานเลขานุการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกในการป้องกันประเทศ และรักษาความมั่นคง รวมถึงการมีส่วนร่วมของเยาวชน อายุ15-25 ปี ในการสนับสนุนงานความมั่นคงของชาติและความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ปีนี้เป็นการประกวดโครงการในการทำประโยชน์เพื่อสาธารณะ เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งเป็นการสร้างพื้นฐานในการทำสาธารณประโยชน์ ภายใต้หัวข้อ “ร่วมคิด ร่วมทำ...รวมพลังสร้างสรรค์ เพื่อสังคมไทย”  มีน้องๆส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 155 โครงการ  ทีมที่ดำเนินโครงการยอดเยี่ยม ได้แก่ โครงการขบวนการ 5 สีท้าหมอกควัน โรงเรียนรังสีวิทยา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนที่ได้รับคะแนนโหวต จาก facebook ได้แก่ โครงการอาสาสร้างสนามสร้างสุขสร้างปัญญา โรงเรียน พรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี  ซึ่งทีมชนะเลิศดำเนินโครงการยอดเยี่ยมได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติบัตร