FULL SCHEDULE

NEWS & MEDIA

เวิร์คพอยท์ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร จ.ปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานีได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากร การเดินรณรงค์“คน รัก คลอง” “ ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” ขึ้นในพื้นที่ที่คลองเปรมประชากรไหลผ่าน เพื่อเป็นต้นแบบในการรณรงค์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของแม่น้ำ ลำคลอง ซึ่งเป็นวิถีของคนไทยและให้ความร่วมมือในการ “ ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” เพื่อฟื้นฟู ดูแลรักษา คืนความสะอาด และคุณภาพของลำน้ำแก่ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ให้คลองเปรมประชากรเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นฐานการผลิตของแหล่งอาหารที่ได้จากธรรมชาติเพื่อชุมชนท้องถิ่น โดยสำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานีได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำในคลองเปรมประชากรว่ามีความพร้อมสำหรับการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จึงได้มีพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวนกว่า 670,000 ตัว

โดยมี นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี และมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน ซึ่งมีบริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) รวมอยู่ด้วย

นอกจากนี้ยังร่วมปลูกต้นไม้ และชมนิทรรศการการพัฒนาคลองเปรมประชากร และกิจกรรมตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยมี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการปทุมธานี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 62 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนวัดเปรมประชากร ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี