FULL SCHEDULE

NEWS & MEDIA

วธ.จัดงานเชิดชูเกียรติ ๑๒ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑

กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดงานเชิดชูเกียรติ ๑๒ ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณ ประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ทั้ง ๑๒ ท่าน ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง โดยเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติ ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในฐานะประธานเปิดนิทรรศการเชิดชูเกียรติฯ ว่า ศิลปินแห่งชาติถือเป็นปราชญ์แห่งแผ่นดิน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นเลิศในศิลปะแขนงต่างๆ ที่ได้อุทิศตนสร้างสรรค์ ถ่ายทอดผลงานด้านศิลปะ เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุน และสร้างขวัญกำลังใจแก่ศิลปินแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง นิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดขึ้นนี้ ถือเป็นการเผยแพร่ผลงานอันล้ำค่าของศิลปินแห่งชาติ ให้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวาง อันจะเป็นประโยชน์ และสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาเรียนรู้ และการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติ

ด้าน นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า การจัดนิทรรศการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของศิลปินแห่งชาติ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง โดยจัดแสดงนิทรรศการประวัติ และผลงานของศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ทั้ง ๑๒ ท่าน ประกอบด้วย

สาขาทัศนศิลป์  ได้แก่  

​นายชิน ประสงค์ (ประติมากรรม)

​นายปริญญา ตันติสุข (จิตรกรรม)

​นางคำปุน ศรีใส (ประณีตศิลป์ – ทอผ้า)  

​นายคงศักดิ์ ยุกตะเสวี (สถาปัตยกรรมภายใน)​

สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่

​นายจำลอง ฝั่งชลจิตร  

​นายเสน่ห์ สังข์สุข  

สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่

​นายวิโรจน์  วีระวัฒนานนท์ (ลิเก)

​นางกั้น  เชาวพ้อง (โนรา)

​นางสุคนธ์ พรพิรุณ (ผู้ประพันธ์เพลงไทยสากล)

​นายประภาส ชลศรานนท์ (ผู้สร้างสรรค์งานบันเทิงและดนตรีไทยสากล)

​นางสมสุข  กัลย์จาฤก (ละครวิทยุ-ละครโทรทัศน์)

​นางเอก นันทนาคร (ภาพยนตร์)​  

นอกจากนิทรรศการแล้วในช่วงค่ำ ยังมีงานเลี้ยงแสดงความยินดีศิลปินแห่งชาติ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมให้เกียรติเป็นประธานพิธี และนำกล่าวคำถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ และกล่าวแสดงความยินดีกับศิลปินแห่งชาติทั้ง ๑๒ ท่าน พร้อมชมวีดิทัศน์ประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติ รวมถึงรับชมการแสดงของผู้แทนศิลปินศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ อาทิ การแสดงลิเก คณะวิโรจน์ หลานหอมหวน ชุด “เทิดไท้องค์ราชัน” โดย นายวิโรจน์  วีระวัฒนานนท์ สาขาศิลปะการแสดง (ลิเก)การแสดงโนรา รำแม่ท่า คณะมโนราห์กั้น บันเทิงศิลป์ โดย นางกั้น  เชาวพ้อง สาขาศิลปะการแสดง (โนรา) การบรรเลงและขับร้องเพลง ของคณะศิษย์ นางสุคนธ์ พรพิรุณ สาขาศิลปะการแสดง (ผู้ประพันธ์เพลงไทยสากล) การแสดงบทเพลงผลงานการประพันธ์คำร้องโดย นายประภาส ชลศรานนท์ สาขาศิลปะการแสดง (ผู้สร้างสรรค์งานบันเทิงและดนตรีไทยสากล) การแสดงชุด “สืบสานศิลปิน...สืบศิลป์จินตนาการ” คณะการแสดงโดย นางสมสุข  กัลย์จาฤก สาขาศิลปะการแสดง (ละครวิทยุ-ละครโทรทัศน์) และคณะการแสดงด้านภาพยนตร์และละคร โดย นางเอก นันทนาคร (เพชรา เชาวราษฎร์) สาขาศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์) และคณะ เป็นต้น

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าชม นิทรรศการเชิดชูเกียรติประวัติและผลงานศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในวัน เวลา ราชการ เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์