FULL SCHEDULE

NEWS & MEDIA

2 ผู้ประกาศข่าวเวิร์คพอยท์ สุภาพชาย - ชมพูนุช เข้ารับรางวัลทูตพระพุทธศาสนามาฆบูชา

2 ผู้ประกาศข่าวช่องเวิร์คพอยท์ คุณสุภาพชาย บุตรจันทร์ และคุณชมพูนุช ตัณฑเศรษฐี เข้ารับเกียรติบัตร “ทูตพระพุทธศาสนามาฆบูชา 150ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในวาระปี พ.ศ.2563” จากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  ในฐานะที่เป็นศิลปินดาราผู้ประกาศข่าวที่ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี  โดยมี คุณศรีนวล ลัภกิตโร รองอธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในงาน เมื่อบ่าย วันที่ 30 มกราคม 2563 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม ภายในงานได้จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในวาระสำคัญ วันมาฆบูชา พ.ศ.2563 พร้อมทั้งจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมฉลอง150ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ซึ่งได้รับการประกาศยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ 

กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา พ.ศ.2563 นี้ จัดขึ้นเพื่อเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนร่วมทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์  อีกทั้งยังขอเชิญชวนประชาชนให้ร่วมเจริญสมาธิภาวนา ซึ่งทุกคนสามารถทำได้ทั้งที่วัด ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือทุกที่ที่สะดวก เพื่อสร้างสันติภาพในใจคนไทยและคนทั่วโลก

พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นพระมหาเถระที่ชาวไทยให้ความเคารพนับถือ ยกย่องเทิดทูนว่าเป็นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายพระกรรมฐาน ได้รับสมญานามว่า “บูรพาจารย์แห่งกองทัพธรรม” ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ตลอดจนการปฏิบัติธรรมและภาวนาด้วยความถึงพร้อมทั้งปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ ตามแบบที่เรียกว่าวัดป่า สามารถนำมาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม นับเป็นการเสริมสร้างสันติภาพให้กับสังคมไทย สังคมโลกได้อย่างยั่งยืนสืบไป