มูลนิธิเวิร์คพอยท์มอบเครื่องเทอร์โมสแกนแก่สถาบันราชานุกูล

17 June 2021

มูลนิธิเวิร์คพอยท์มอบเครื่องเทอร์โมสแกน จำนวน 1 เครื่องให้กับสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวก ในการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้แก่ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา กลุ่มออทิสติก สมาธิสั้น และ แอลดี ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และครอบครัว