ปัญญา นิรันดร์กุล รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “วุฒิสภา ศรัทธาความดี”

21 June 2024

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2567 เวลา 14.00 น. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา พร้อมด้วย พล.ต.ต.ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ , นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ , นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะฝ่ายเลขาวุฒิสภา เดินทางมาที่บริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เพื่อมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “วุฒิสภา ศรัทธาความดี” ให้กับคุณปัญญา นิรันดร์กุล ในฐานะที่เป็นผู้มีจิตสาธารณะ ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างสุดหัวใจ ในการทำรายการต่าง ๆ ที่ทำให้ผู้ชมมีพลังใจในการต่อสู้ชีวิต โดยเฉพาะรายการ "ปัญญาปันสุข" ที่ช่วยเหลือแบ่งปันให้กับคนทุกข์ยาก สานฝันให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการได้รับพลังใจ และได้นำของรางวัลไปต่อยอดประกอบอาชีพของตนเองให้ดียิ่งขึ้น

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ กล่าวว่า “การเดินทางมามอบรางวัลในวันนี้ เนื่องจากคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ ได้สืบค้นข้อมูลทั้งในทางเอกสารและประจักษ์ด้วยตนเอง พบว่าคุณปัญญา นิรันดร์กุล ก็เป็นบุคคลหนึ่งที่ตลอดชีวิตที่ผ่านมา ทำโครงการจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน มีทั้งมอบทุนการศึกษา ด้านกีฬา รวมถึงทางดนตรีด้วย และสำคัญที่สุดคือได้ทำโครงการให้คนได้ใช้ความมุมานะส่วนตน ใช้ปัญญาแห่งตนที่จะทำให้สามารถพึ่งตนเองได้ รายการ “ปัญญาปันสุข” ก็เป็นรายการที่ช่วยให้คนมีพลังใจมาก คนชมรายการก็มีกำลังใจ”