วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมบันเทิง แห่งเอเชียอาคเนย์ ที่ขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมแห่งความสร้างสรรค์ควบคู่คุณธรรม

พันธกิจ

ผลิตผลงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างพัฒนา องค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ให้บริการด้านบันเทิงและส่งเสริมการเรียนรู้แก่สังคม พัฒนาบุคลากรด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นและพลังความคิดริเริ่สร้างสรรค์ที่ยึดมั่นในคุณธรรม

วัฒนธรรมองค์กร

WORKPOINT

W
Willingness
มุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงาน
O
Organization Focus
ยึดองค์กรเป็นที่ตั้ง
R
Reality
เชื่อถือความจริงและข้อมูล
K
Khowledge Sharing
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
P
Passionate
มุ่งมั่นตั้งใจสร้างความสำเร็จ
O
Openness
เปิดใจกว้างยอมรับความเปลี่ยนแปลง
I
Innovation
มุ่งคิดค้นนวัตกรรม
N
Noble
มีภูมิธรรมสูง
T
Teamwork
ทำงานเป็นทีม