workpoint

ปี 2564 ที่ผ่านมา สภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวมยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่ามาตรการจากภาครัฐที่ออกมาเป็นระยะจะสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดและช่วยเยียวยาผลกระทบได้ดีในระดับหนึ่ง แต่การดำเนินธุรกิจของกลุ่มกิจการในแทบทุกอุตสาหกรรมยังคงต้องเผชิญต่อความท้าทายอย่างมาก ทั้งจากเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัวและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ หรือแม้แต่กระบวนการทำงานที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้สอดคล้องต่อมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดต่าง ๆ ซึ่งต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการสร้างความสมดุลระหว่างแผนการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยง ภายใต้การใช้จ่ายงบประมาณที่เหมาะสม

สำหรับ บริษัทเองในช่วงปีที่ผ่านมา แม้ว่ารูปแบบการทำงานจะต้องปรับเปลี่ยนไปเป็นส่วนใหญ่เพื่อให้เท่าทันต่อมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดต่าง ๆ

แต่จากการวางแผนและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทยังคงสามารถสร้างสรรค์ ผลงานที่ดีให้แก่ผู้ชมได้อย่างสม่ำเสมอ
โดยในปี 2564 นั้น บริษัทยังคงรักษาฐานผู้ชมไว้ได้อย่างเหนียวแน่น โดยรายการโทรทัศน์ต่าง ๆ ของบริษัทยังคงเป็นที่นิยมและกล่าวถึงในวงกว้าง อาทิเช่น “ร้องข้ามกำแพง” ซึ่งเป็นรายการมิวสิคเกมโชว์รูปแบบใหม่ที่บริษัทสร้างสรรค์ขึ้นด้วยตนเอง ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้งจากกลุ่มผู้ชมบนช่องทางโทรทัศน์และช่องทางออนไลน์ และจากความสร้างสรรค์ของรูปแบบรายการนี้เอง “ร้องข้ามกำแพง” ยังได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 35 ประเภทรายการเกมโชว์ดีเด่น และรางวัลอื่น ๆ จากสถาบันต่าง ๆ อีกมากมาย ทั้งยังสามารถขายลิขสิทธิ์รูปแบบรายการไปในหลายประเทศ อาทิเช่น บราซิล, เวียดนาม และอินโดนีเซีย เป็นต้น นอกเหนือจากรายการดังกล่าวแล้ว ในปีที่ผ่านมา บริษัทยังได้ผลิตและออกอากาศรายการต่าง ๆ อีกมากมาย ซึ่งล้วนแล้วแต่ได้รับความนิยมเป็นอย่างดี ครอบคลุมกลุ่มผู้ชมที่หลากหลาย อาทิเช่น เพชรตัดเพชร ซีซั่น 2, โจ๊กตัดโจ๊ก, หัวท้ายตายก่อน และเพลงเอก เสียงนี้ที่คิดถึง เป็นต้น
ทั้งนี้ ไม่เพียงแต่การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนารายการและธุรกิจเท่านั้น บริษัทยังคงมุ่งเน้นการดำเนินนโยบายในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเพื่อความยั่งยืนควบคู่กันไปด้วย โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทร่วมด้วยมูลนิธิเวิร์คพอยท์ ได้จัดทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อาทิเช่น การเป็นสื่อกลางในประชาสัมพันธ์เพื่อรับเงินบริจาคผ่านทางรายการ “ปัญญาปันสุข” เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงยาสมุนไพรและน้ำดื่ม ให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ นอกจากนี้ บริษัทและมูลนิธิเวิร์คพอยท์ยังได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ อีก มากมาย อาทิเช่น โครงการ “คนไทยช่วยคนไทยสู้ภัยน้ำท่วม” โดยได้บริจาคถุงยังชีพและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ หลายจังหวัด เป็นต้น
ทั้งนี้ ในนามของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ผมใคร่ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนลูกค้าทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนบริษัทเสมอมา และที่สำคัญผมขอขอบคุณพนักงานของบริษัททุกท่าน โดยความสำเร็จทั้งหมดในปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงสถานการณ์ที่ท้าทาย ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงการทำงานหนักและความมุ่งมั่นของพนักงานทุกคน และท้ายที่สุดนี้ ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่าบริษัทจะยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนและเติบโตในระยะยาวสืบไป