workpoint

ในปี 2565 ที่ผ่านมา แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่สภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวมในประเทศยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆ จากต่างประเทศ อาทิเช่น สถานการณ์การสู้รบระหว่างประเทศต่างๆ และภาวะเงินเฟ้อซึ่งเกิดขึ้นในหลายภูมิภาคทั่วโลก ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มกิจการในแทบทุกอุตสาหกรรมภายในประเทศยังคงต้องเผชิญความท้าทายจากต้นทุนที่สูงขึ้นและเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัว ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่การใช้เม็ดเงินโฆษณาในประเทศผ่านสื่อโทรทัศน์ยังคงมีอยู่อย่างจำกัด จากข้อมูลของ AC NIELSEN พบว่าการใช้เงินโฆษณาผ่านทางสื่อโทรทัศน์ในช่วงปี 2563 ถึงปี 2565 ยังอยู่ในอัตราที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญหากเทียบกับในช่วงก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะในปี 2565 นั้นการใช้เงินโฆษณาผ่านทางโทรทัศน์นั้นลดลงกว่าร้อยละ 1.55 จากปี 2564

จากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทต้องปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจรายการโทรทัศน์ เพื่อรักษาความสมดุลระหว่างผลการดำเนินงานควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม อย่างไรก็ดี ในปี 2565 นั้น
บริษัทยังคงสามารถรักษาฐานผู้ชมและสร้างสรรค์ผลงานที่ดีให้แก่ผู้ชมได้อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งยังสามารถดำเนินงานได้ตามพันธกิจของบริษัทอันได้แก่การสร้างสรรค์รายการที่ดีควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย
โดยในปีดังกล่าว บริษัทได้สร้างสรรค์และพัฒนารายการ “ปัญญาตลาดแตก” ซึ่งมีเนื้อหารายการมุ่งเน้นสร้างความบันเทิงควบคู่ไปกับการช่วยเหลือผู้ประกอบการและผู้ค้าขายในอาชีพต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ โดยรายการดังกล่าวได้รับความนิยมเป็นอย่างดี และจากความสร้างสรรค์ของรูปแบบรายการนี้เอง “ปัญญาตลาดแตก” ยังได้รับรางวัลพิฆเนศวร ประจำปี 2565 สาขารายการส่งเสริมสังคมยอดเยี่ยมอีกด้วย นอกเหนือจากรายการดังกล่าวแล้ว ในปีที่ผ่านมา บริษัทยังได้ผลิตและออกอากาศรายการต่าง ๆ อีกมากมาย ซึ่งล้วนแล้วแต่ได้รับความนิยมเป็นอย่างดีในแต่ละกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย อาทิเช่น เพชรตัดเพชร ไมค์หมดหนี้เสี่ยงโชค และ ร้องข้ามกำแพง เป็นต้น
อย่างไรก็ดี แม้ว่ากลุ่มธุรกิจรายการโทรทัศน์ของบริษัทยังคงชะลอตัวจากสถานการณ์ต่างๆ แต่จากการคลี่คลายของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลให้ธุรกิจรับจ้างจัดงานและธุรกิจคอนเสิร์ตของบริษัทกลับมามีแนวโน้มการเติบโตที่ดีอีกครั้ง โดยในปี 2565 นั้น บริษัทได้จัดงานอีเว้นต่างๆ ที่มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น อาทิเช่น งาน ELECTRIC VEHICLE ASIA 2022 งานประชุมเครือข่ายอุทยานธรณีโลก ครั้งที่ 7 และงานกาชาดประจำปี 2565 เป็นต้น รวมถึงบริษัทได้จัดงานคอนเสิร์ตศิลปินต่างประเทศ อันได้แก่ 2022 WORLD TOUR JAY B “TAPE: PRESS PAUSE” in BANGKOK ซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากกลุ่มแฟนคลับเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ บริษัทคาดการณ์ว่าธุรกิจคอนเสิร์ตจะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่เติบโตเป็นอย่างมากในปีต่อๆ ไป โดยในปี 2566 นั้น ทางบริษัทจะมีการจัดงานคอนเสิร์ตศิลปินต่างประเทศอีกไม่น้อยกว่า 3-4 งาน และคาดว่าจะได้รับผลตอบรับที่ดีจากกลุ่มแฟนคลับของศิลปินเป็นอย่างดี
นอกเหนือจากการพัฒนารายการและธุรกิจในด้านต่างๆ แล้วนั้น บริษัทยังคงดำเนินนโยบายในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเพื่อความยั่งยืนด้วย โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทร่วมกับมูลนิธิเวิร์คพอยท์ได้จัดกิจกรรมและมีส่วนในการบริจาคเงิน เครื่องมือทางการแพทย์ และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นผ่านโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น โครงการมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ผ่านมูลนิธิสุขภาพจิต เพื่อโรงพยาบาลสวนปรุง และ โครงการเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของสภากาชาดไทย เป็นต้น รวมถึงได้จัดกิจกรรมให้แก่ผู้พิการทางสายตาได้มีโอกาสเข้ารับชมละครเวทีสุนทราภรณ์ เพลงรักเพลงแผ่นดิน โดยเพลงเอก Restage ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ในนามของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ผมใคร่ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนลูกค้าทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจและให้การสนับสนุนอย่างดียิ่งแก่บริษัทเสมอมา และที่สำคัญผมขอขอบคุณพนักงานของบริษัททุกท่านสำหรับความเสียสละและความทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตั้งไว้ ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่าบริษัทจะยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป