การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้สิทธิ ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น
แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น