ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน


ชื่อย่อหลักทรัพย์: WORK
ชื่อบริษัท: บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ:

ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อออกอากาศและขายโฆษณาในสถานีโทรทัศน์ของบริษัท ซึ่งออกอากาศในระบบดิจิทัล

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:

99 หมู่ที่ 2 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

ทุนเรือนหุ้น:

ทุนจดทะเบียน 452,094,295 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 แบ่งเป็นหุ้นสามัญเรียกชำระแล้ว จำนวน 441,560,485 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

เลขทะเบียนบริษัท:

0107547000125

เว็บไซต์
www.workpoint.co.th
โทรศัพท์
02-833-2000
โทรสาร
02-833-2999

ข้อมูลสำคัญอื่น


นายทะเบียน:
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน:
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานฑูตจีน) เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์:
02-009-9999 , 02-009-9382
โทรสาร:
02-009-9476
ผู้สอบบัญชี:
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน:
ชั้น 48 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์:
02-677-2000
โทรสาร:
02-677-2222