ปี 2566

งบการเงิน

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)
รายงานผู้สอบบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
รายงานผู้สอบบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
รายงานผู้สอบบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2566

เอกสารนำเสนอ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เว็บแคสต์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566