แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิฯ WORK-W1

แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิฯ
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ WORK-W1 (F53-5)
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของ WORK-W1 เดือนกุมภาพันธ์ 2562
หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 (WORK-W1)
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ ซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 (WORK-W1) (“ข้อกำหนดสิทธิ”)
แบบฟอร์มใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ WORK-W1
แผนที่สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ
นำส่งเอกสารเกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 (WORK-W1)
รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด(มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ WORK-W1 (การใช้สิทธิครั้งที่14)