บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการในกรณีที่บริษัทไม่มีความจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินจำนวนนั้นและการจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ยกเว้นมติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันผลประกอบการ
21/02/67 06/03/67 03/05/67 เงินปันผล 0.09 บาท 01/07/66-31/12/66
10/08/66 24/08/66 06/09/66 เงินปันผล 0.15 บาท 01/01/66-30/06/66
24/02/66 09/03/66 02/05/66 เงินปันผล 0.13 บาท 01/07/65-31/12/65
10/08/65 24/08/65 06/09/65 เงินปันผล 0.20 บาท 01/01/65-30/06/65
24/02/65 09/03/65 06/05/65 เงินปันผล 0.38 บาท 01/07/64-31/12/64
11/08/64 24/08/64 06/09/64 เงินปันผล 0.20 บาท 01/01/64-30/06/64
24/02/64 10/03/64 07/05/64 เงินปันผล 0.28 บาท 01/01/63-31/12/63
25/02/63 10/03/63 24/04/63 เงินปันผล 0.30 บาท 01/01/62-31/12/62
26/02/62 12/03/62 03/05/62 เงินปันผล 0.45 บาท 01/01/61-31/12/61
26/02/61 13/03/61 03/05/61 เงินปันผล 0.90 บาท 01/07/60-31/12/60
10/08/60 23/08/60 07/09/60 เงินปันผล 0.488 บาท 01/01/60-30/06/60
22/02/60 07/03/60 03/05/60 เงินปันผล 0.27 บาท 01/01/59-31/12/59
10/08/59 - - - - - 01/01/59-30/06/59
24/02/59 08/03/59 04/05/59 เงินปันผล 0.15 บาท 01/07/58-31/12/58
13/08/58 02/09/58 11/09/58 เงินปันผล 0.19 บาท 01/01/58-30/06/58
27/02/58 12/03/58 06/05/58 เงินปันผล 0.04 บาท 01/01/57-31/12/57
27/02/58 12/03/58 06/05/58 หุ้นปันผล 2.5 : 1 หุ้น 01/01/57-31/12/57
13/08/57 - - - - - 01/01/57-30/06/57
26/02/57 - - - - - 01/01/56-31/12/56
13/08/56 - - - - - 01/01/56-30/06/56
27/02/56 18/03/56 15/05/56 เงินปันผล 0.60 บาท 01/07/55-31/12/55
10/08/55 27/08/55 07/09/55 เงินปันผล 0.80 บาท 01/01/55-30/06/55
29/02/55 26/03/55 14/05/55 เงินปันผล 0.40 บาท 01/07/54-31/12/54
16/09/54 28/09/54 13/10/54 เงินปันผล 0.60 บาท 01/01/54-30/06/54
25/02/54 10/03/54 20/05/54 เงินปันผล 0.25 บาท 01/07/53-31/12/53
25/02/54 10/03/54 20/05/54 เงินปันผล 4 : 1 หุ้น 01/07/53-31/12/53
09/08/53 23/08/53 06/09/53 เงินปันผล 0.32 บาท 01/01/53-30/06/53
25/02/53 11/03/53 21/05/53 เงินปันผล 0.18 บาท 01/07/52-31/12/52
10/08/52 24/08/52 08/09/52 เงินปันผล 0.11 บาท 01/01/52-30/06/52
25/02/52 10/03/52 19/05/52 เงินปันผล 0.24 บาท 01/07/51-31/12/51
11/08/51 22/08/51 10/09/51 เงินปันผล 0.33 บาท 01/01/51-30/06/51