สิทธิของผู้ถือหุ้น


บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้น และให้สิทธิผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันโดยบริษัท

  • มีนโยบายให้ข้อมูลและข่าวสารของบริษัทอย่างถูกต้องทั้งผ่านการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทจัดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิได้เงินปันผล ให้สิทธิผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมพิจารณาตัดสินในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่าง ๆ โดยที่บริษัทมีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
  • มีการกำหนดให้มีการจัดประชุมใน วัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และระบุเอกสารที่ต้องใช้แสดงตัวในการเข้าร่วมประชุม
  • มีการสำรองที่จอดรถ และให้บริการรถรับ-ส่ง บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม แก่ผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมีนโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัท เพื่อลงคะแนนเสียงแทนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง
  • มีการเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเท่าเทียมกัน ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะประธานกรรมการบริษัท เพื่อร่วมชี้แจงในที่ประชุม ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้
  • บริษัทจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุม พร้อมทั้งใช้โปรแกรมตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยใช้ระบบ Barcode และได้เปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
  • นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับรู้ข่าวสารของบริษัทผ่าน Website (https://www.workpoint.co.th) เพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช้สิทธิออกเสียง นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายที่จะละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลที่ไม่เข้าใจได้โดยสอบถามได้ที่ ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ (“IR”) โทรศัพท์ 0-2833-2286 หรือ อีเมล: ir@workpoint.co.th
  • บริษัทมีการแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านระบบการแจ้งข่าวของ ตลท. ภายในเย็นของวันประชุม โดยระบุคะแนนเสียงทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระ บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุม โดยจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และเผยแพร่รายงานการประชุม การบันทึกภาพและเสียง(VDO) ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท