10 พฤษภาคม 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
10 พฤษภาคม 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 พฤษภาคม 2567
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
10 พฤษภาคม 2567
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567
18 เมษายน 2567
เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
05 เมษายน 2567
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
26 มีนาคม 2567
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุม
22 กุมภาพันธ์ 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข)
21 กุมภาพันธ์ 2567
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น2567และการจ่ายปันผล (แก้ไขเทมเพต)
21 กุมภาพันธ์ 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
21 กุมภาพันธ์ 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
21 กุมภาพันธ์ 2567
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)