13 พฤศจิกายน 2566
แจ้งการลงทุนจัดตั้งบริษัทผลิตภาพยนตร์
09 พฤศจิกายน 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566 (แก้ไข)
09 พฤศจิกายน 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
09 พฤศจิกายน 2566
การเข้าลงทุนในบริษัท โคตรคูล จำกัด ("KK")
09 พฤศจิกายน 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566
09 พฤศจิกายน 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)
09 พฤศจิกายน 2566
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566
10 สิงหาคม 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
10 สิงหาคม 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
10 สิงหาคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 สิงหาคม 2566
จ่ายปันผลระหว่างกาล
11 พฤษภาคม 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566