11 พฤษภาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)(แก้ไข)
11 พฤษภาคม 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
11 พฤษภาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 พฤษภาคม 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
11 พฤษภาคม 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565
12 เมษายน 2565
เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
07 เมษายน 2565
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
25 มีนาคม 2565
แจ้งจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
21 มีนาคม 2565
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2565
07 มีนาคม 2565
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุม
07 มีนาคม 2565
มาตรการการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
25 กุมภาพันธ์ 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น 2565 และการจ่ายปันผล