12 พฤศจิกายน 2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
29 ตุลาคม 2563
แจ้งกำหนดวันหยุดประจำปี 2563 เพิ่มเติม
18 กันยายน 2563
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
19 สิงหาคม 2563
แจ้งกำหนดวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563
11 สิงหาคม 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
11 สิงหาคม 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 สิงหาคม 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 สิงหาคม 2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
11 สิงหาคม 2563
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563
09 กรกฎาคม 2563
แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
30 มิถุนายน 2563
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
04 มิถุนายน 2563
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุม