24 กุมภาพันธ์ 2564
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นและการจ่ายปันผล
02 ธันวาคม 2563
แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2564
30 พฤศจิกายน 2563
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
12 พฤศจิกายน 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
12 พฤศจิกายน 2563
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563
12 พฤศจิกายน 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พฤศจิกายน 2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
29 ตุลาคม 2563
แจ้งกำหนดวันหยุดประจำปี 2563 เพิ่มเติม
18 กันยายน 2563
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
19 สิงหาคม 2563
แจ้งกำหนดวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563
11 สิงหาคม 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
11 สิงหาคม 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)