ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25/08/2566 ประเภท : XD

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
9,963
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
97.13

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 10/03/2566

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)
9,424
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
38.11

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2566