ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 11/03/2564

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free floatX)
11,948
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
49.08

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10/03/2565 ประเภท : XD

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
10,184
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
97.15

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 มกราคม 2565