workpoint
นายชลากรณ์  ปัญญาโฉม
นายชลากรณ์ ปัญญาโฉม
กรรมการ, กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานดิจิทัล

วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการแต่งตั้ง : 11 เมษายน 2557
คุณวุฒิทางการศึกษา :
ปริญญาโท
  • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประวัติการฝึกอบรม
  • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) No.133/2017 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร ABC รุ่นที่ 3 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 22 สถาบันวิทยาการตลาด ทุน (วตท.)
  • หลักสูตร Alibaba Executive Program for C-Level รุ่นที่ 1
ประสบการณ์การทำงาน :
2556 - ปัจจุบัน
  • กรรมการ, กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานดิจิทัล บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์
2548 - 2555
  • ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียม และโครงการพิเศษ บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์