workpoint
นางสาวพรทิพย์  มูลสวัสดิ์
นางสาวพรทิพย์ มูลสวัสดิ์
กรรมการ, กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30 มีนาคม 2555
คุณวุฒิทางการศึกษา :
ปริญญาโท
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี
  • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร เลขที่ TA003853
ประวัติการฝึกอบรม
  • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) No.97/2012 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำงาน :
2555 - ปัจจุบัน
  • กรรมการ, กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์
2536 - ปัจจุบัน
  • กรรมการผู้จัดการ บจ. นอร์ธแอคเคาน์ติ้ง
2558 - ปัจจุบัน
  • กรรมการผู้จัดการ บจ. เจเค คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนซัลติ้ง
ปัจจุบัน
  • กรรมการบริษัท บจ.ไข่ดาว ฟิล์ม
  • ที่ปรึกษา บจ. นีโอ มอเตอร์มาสเตอร์
  • ที่ปรึกษา บจ. นีโอ ออโต้ซิตี้