workpoint
นายพาณิชย์  สดสี
นายพาณิชย์ สดสี
กรรมการ, กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม GROUP CEO

วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการแต่งตั้ง : 19 กุมภาพันธ์ 2547
คุณวุฒิทางการศึกษา :
ปริญญาตรี
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาประติมากรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการฝึกอบรม
  • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) No.10/2004 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม
ประสบการณ์การทำงาน :
2534 - ปัจจุบัน
  • กรรมการ, กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม GROUP CEO บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์