workpoint
นายธนศักดิ์ หุ่นอารักษ์
นายธนศักดิ์ หุ่นอารักษ์
กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ

วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 เมษายน 2557
คุณวุฒิทางการศึกษา :
ปริญญาโท
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน Creighton University USA
ปริญญาตรี
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติการฝึกอบรม
  • หลักสูตร ABC รุ่นที่ 4 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 28 สถาบันวิทยาการตลาด ทุน (วตท.)
  • CMA-GMS International Program 1 สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (วตท.)
  • หลักสูตร Alibaba Executive Program for C-Level รุ่นที่ 2
ประสบการณ์การทำงาน :
2556 - ปัจจุบัน
  • กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์
2556
  • ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจ บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์