“สมเด็จพระสังฆราช” ประทานปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่คุณปัญญา นิรันดร์กุล

12 ธันวาคม 2566

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปประทานปริญญาบัตรแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 ในโอกาสนี้ คุณปัญญา นิรันดร์กุล ได้เข้ารับประทานปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2566 ณ อาคาร มวก.48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา