Workpoint เตรียมพร้อมเข้าสู่ ดิจิตอลทีวี

18 ธันวาคม 2556

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เตรียมความพร้อมเข้าสู่ดิจิตอลทีวี หลังจาก กสทช วางแผน Road Map Digital TV ซึ่งถือได้ว่าเป็นก้าวที่สำคัญของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ โดยเป็นการก้าวข้ามผ่านจากยุค Analog สู่ Digital และเป็นการเปิดโอกาสเสรีสำหรับบริษัทที่มีความพร้อมในด้าน Content บุคลากรและความแข็งแกร่งทางด้านการเงินในการก้าวเข้าสู่การเป็นเจ้าของ Platform ในยุคทีวี Digital

ในการนี้ Workpoint ได้เตรียมความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรในการผลิตรายการที่ดีมีคุณภาพและแผนการขยายโรงถ่ายที่จะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้เพิ่มมากขึ้น จาก 50 รายการต่อสัปดาห์เป็นกว่า 100 รายการต่อสัปดาห์ นอกจากนี้ยังได้สะสม Content ที่ดีทั้งจากในและนอกประเทศไว้พร้อมแล้ว โดยมีความสนใจในการเข้าร่วมประมูลทีวีดิจิตอลประเภทช่องธุรกิจไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อขยายฐานการรับชมไปสู่ทุก Platform ภายใต้หลักการ Must Carry Rule ของ กสทช หลังจากพัฒนาช่องรายการภายใต้ Platform ทีวีดาวเทียม “Workpoint TV” จนประสบความสำเร็จภายในเพียงปีแรกที่เริ่มดำเนินการ

  • ผู้บริหารของ Workpoint มีความเชื่อมั่นว่า การก้าวเข้าสู่ยุคทีวีดิจิตอลนี้จะส่งผลดีต่อบริษัทและภาพรวมของธุรกิจสื่อทีวี โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีวีดิจิตอลจะผลักดันให้การกำหนด Rating ค่าโฆษณา ระหว่างทีวีดาวเทียมและฟรีทีวีมีความใกล้เคียงกันมากขึ้น โดย Workpoint จะยังคงดำเนินแผนธุรกิจในการบริหารจัดการ Content ที่ดีมีคุณภาพและตรงต่อความต้องการของผู้ชมและสถานีเพื่อออกอากาศผ่านทั้งทาง Free TV ที่เป็นพันธมิตรและผ่านทางช่อง Digital TV ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ นอกเหนือจากรายการที่แพร่ภาพผ่านทางช่อง Workpoint TV แล้วนั้น ณ ปัจจุบัน Workpoint มีรายการทั้งที่ผลิตเองและรับจ้างผลิตจำนวน 20 รายการ ออกอากาศตามช่วงเวลาต่างๆ ผ่านทางช่อง Free TV เพิ่มขึ้นจากจำนวนรายการออกอากาศในปี 2555 ที่มีจำนวน 17 รายการ
  • Workpoint ได้วางแผนในการจัดเตรียมงบประมาณในการลงทุนดิจิตอลทีวีไว้แล้วไม่น้อยกว่า 600 - 800 ล้านบาท โดยกำลังรอ กสทช ในการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้ชัดเจน โดยเฉพาะราคาตั้งต้น เพื่อนำมาใช้ประกอบการศึกษาโอกาสในการลงทุนว่าเป็นอย่างไร ทั้งนี้ Workpoint มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานไม่น้อยกว่าปีละ 350 -400 ล้านบาท โดย ณ สิ้นปี 2555 Workpoint มีเงินสดจำนวน 309.85 ล้านบาท และมีสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.28 เท่า