โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ รับรางวัล The Best of SHA Awards 2021 สุดยอดสถานประกอบการ มาตรฐาน SHA

15 มีนาคม 2565

รางวัล The Best of SHA Awards 2021เป็นรางวัลที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่สุดยอดสถานประกอบการที่ดำเนินการตามมาตรฐาน SHA อย่างเคร่งครัด สม่ำเสมอ และได้รับคะแนนจากการโหวตผ่านแบบประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวหรือผู้ใช้บริการทั่วประเทศ ซึ่งแบบประเมินดังกล่าวครอบคลุมเกณฑ์การประเมินในเรื่องของมาตรฐาน ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) และมาตรฐานการท่องเที่ยวสีขาว (สะดวก สะอาด ปลอดภัย เป็นธรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) โดยได้ดำเนินโครงการ SHA มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2563  เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัยของการให้บริการด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศก็เป็นหนึ่งสถานประกอบการที่ได้รับรางวัล The Best of SHA  3 ดาว ประเภทการจัดกิจกรรม /จัดประชุม โรงละคร/โรงมหรสพ การได้รับรางวัลมาตรฐาน SHA ในครั้งนี้ จึงเปรียบเสมือนตราสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่า โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ เป็นโรงละครที่ได้มาตรฐาน ทั้งด้านสถานที่และการบริการ รวมทั้งด้านสุขอนามัย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีมาตรการทางสาธารณสุขเป็นหัวใจหลัก 

พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 มี.ค.65 ที่ผ่านมา ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ  ทั้งนี้สามารถดูรายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับรางวัล The Best of SHA Awards 2021 ทั้งหมด ได้ที่เว็บไซต์ www.thailandsha.com/thebestofsha