สร้างรอยยิ้ม สร้างโอกาส และสร้างพลังใจให้แก่สังคม
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เมนท์ จำกัด (มหาชน)
มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างสร้างสรรค์และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจของบริษัท ได้แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ผ่านรูปแบบรายการและกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นนำเสนอเนื้อหาที่มีประโยชน์ สร้างรอยยิ้ม สร้างโอกาส และสร้างพลังใจให้แก่สังคม อีกทั้งยังมีนโยบายที่ชัดเจนในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ผ่าน “มูลนิธิเวิร์คพอยท์”

มูลนิธิเวิร์คพอยท์

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ และได้ยึดการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นแนวทางเพื่อรักษาดุลยภาพของการดำเนินงาน
มูลนิธิดำเนินงานทั้งหมด 4 ด้าน คือ ด้านสังคม, ด้านเยาวชน, ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านสังคม

จัดให้มีแนวทางและการนำเสนอรูปแบบของรายการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมสังคม ให้ความรู้ ความบันเทิง สร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ชม ทั้งยังเป็นสื่อกลางในการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ผ่านรายการข่าวเวิร์คพอยท์

รวมถึงการสร้างสรรค์รายการและกิจกรรมต่อยอดเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนหรือประสบความลำบากในการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็น รายการปัญญาปันสุข รายการไมค์หมดหนี้ โครงการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการ ให้สามารถประชาสัมพันธ์สินค้าได้ในรายการข่าวเที่ยงเวิร์คพอยท์ โดยออกอากาศทั้งทางโทรทัศน์และสื่อออน์ไลน์ เป็นต้น

ด้านเยาวชน

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ รวมถึงนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเน้นการนำเสนอเนื้อหารายการโทรทัศน์ที่ให้สาระความรู้ ยกระดับความสามารถของเยาวชนไทยในแง่มุมต่าง ๆ เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้เข้าเยี่ยมชมการถ่ายทำรายการ โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เยาวชน อีกทั้ง ยังได้ส่งตัวแทนขององค์กรไปเป็นวิทยากรแก่สถาบันต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ ความรู้ นวัตกรรม พัฒนาอนาคตของสังคมให้เติบโตยั่งยืนต่อไป

ด้านศาสนาและวัฒนธรรม

บริษัทฯ ร่วมส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมไทยผ่านการดำเนินงานของทุกกลุ่มธุรกิจ โดยนำเสนอรูปแบบรายการที่ส่งเสริมวิถีชีวิต ความเชื่อ จารีตประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามสู่สังคมในทางสร้างสรรค์ ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทสื่อในแง่ของการปลูกฝังความคิดที่ดีงามของศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงการสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการร่วมพิธีสำคัญทางศาสนาตามวาระต่าง ๆ อีกด้วย

ด้านสิ่งแวดล้อม

มีแนวทางการจัดการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดแทรกแนวทางการอนุรักษ์พลังงานผ่านการออกแบบอาคารสำนักงานให้ได้รับแสงและลมจากธรรมชาติ นำพลังงานสะอาดเป็นทางเลือกในการลดการปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า ด้วยการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์และกังหันลมผลิตไฟฟ้าจากปล่องระบายความร้อนของระบบปรับอากาศ นอกจากนี้ยังรณรงค์ให้เกิดการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี การนำกระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบฉาก ทั้งยังได้จัดตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ควบคุมและทบทวนนโยบายการดำเนินงานทุกปีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอยู่เสมอ