บริษัทกำหนดช่องทางในการติดต่อและรับเรื่องร้องเรียนไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือบุคคลภายนอก
แจ้งข้อร้องเรียน
สามารถแนบไฟล์ขนาดสูงสุด : 4MB ,เป็นไฟล์ .doc, docx และ .pdf เท่านั้น