การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทมุ่งมั่นการดำเนินธุรกิจตามนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสำคัญ บริษัทจึงได้ยึดถือปฏิบัติตามประกาศที่เกี่ยวข้องและกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาโดยตลอด

อย่างไรก็ดี ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มีการปรับปรุง เนื้อหาและลำดับวิธีการนำเสนอ ตลอดจนเพิ่มเติมประเด็นใหม่ ๆ ที่ครอบคลุมกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการมากขึ้น และมุ่งหวังให้บริษัทจดทะเบียนนำแนวปฏิบัติไปปฏิบัติ เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ดียิ่งขึ้นนั้น บริษัทจึงได้นำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมทางธุรกิจของบริษัท ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง

เอกสาร
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
นโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน